MOST V JEVNICI – INFORMACIJE

Objavljamo informacije, ki smo jih dobili s strani občine Litija dne 25. 9. 2023 glede poškodb, ki so nastale na mostu ob avgustovskih poplavah ter aktivnostih, ki jih občina izvaja v zvezi s tem.

»Po naročilu Občine Litija je Inštitut za metalne konstrukcije d.o.o. iz Ljubljane izdelal elaborat sanacije poškodb JEKLENE nosilne konstrukcije visečega mostu čez Savo pri Jevnici po poplavah 4.8.2023. IMK d.o.o. iz Ljubljane je dne 17.8.2023 opravil izredni pregled stanja jeklene nosilne konstrukcije.

Strokovni pregled stanja jeklenih nosilnih elementov konstrukcije mostu je obsegal

prepoznavo poškodb zaradi izrednega dogodka in je obsegal:

  • pregled razpoložljive dokumentacije o jeklenih nosilnih elementov konstrukcije mostu pred izvedbo pregleda (seznanitev z objektom/konstrukcijo),
  • podrobni pregled glavnih jeklenih nosilnih elementov konstrukcije mostu,
  • pregled jeklenih nosilnih vrvi in vešalk (dostopni/vidni deli),
  • pregled sidrišč,
  • pregled vijačenih spojev,
  • kontrola geometrije jeklenih nosilnih elementov konstrukcije (ravnost, uvitost, …),
  • izdelava poročila o ugotovitvah pregleda.

Na podlagi opravljenega pregleda jeklene nosilne konstrukcije so bile ugotovljene poškodbe, ki bistveno vplivajo na varnost jeklene nosilne konstrukcije mostu. Ugotovljene poškodbe se nahajajo pretežno v srednjem območju razpona mostu na gorvodni strani, kot posledica trkov plavajočih predmetov.

Eno ležišče jeklenih nosilnih vrvi na gorvodni strani pod lesenim prečnikom je zasukano okoli vertikalne osi , tako da so v ležišču jeklene vrvi stisnjene. Viden je bočni zamik snopa jeklenih vrvi za okoli 6 cm.

Poškodovanih je skupno šest jeklenih vešalk in tri kratke navojne palice pritrditve konstrukcije mostu na jeklene nosilne vrvi.

Ukrivljen je tudi en jeklen prečnik HEA profil pod voziščem in pritrditev le tega na konstrukcijo mostu (potrgana sta dva vijaka).

 

Poročilo o stanju lesene in betonske konstrukcije je izdelalo podjetje IKB, d.o.o..

 

LESENI DEL

Naleti oz. udarci večjega plavja, dreves oz. hlodov direktno v prečnike in horizontalna obremenitev plavja so povzročili manjše translatorne premike prečnikov v smeri vodnega toka. Plavje se je predvidoma gibalo po matici toka, to je na sredini razpona prekladne konstrukcije, kjer so hitrosti vode največje. Hitrosti proti bregovom so manjše zato tukaj morebitna dinamična obremenitev oz. poškodbe zaradi naletov plavja niso izrazite.

Zaradi horizontalne obremenitve je zaznati dislokacijo, premik enega lesenega prečnika v smeri vodnega toka. Enaki vzrok je verjetno povzročil porušitev lesenega notranjega prečnika, to je v osi preobremenjenega rotiranega jeklenega jahača, ki ga obravnava IMK, d.o.o.

Na območju med prečniki je mestoma dislociran prečni dvojni podest, ki zagotavlja horizontalno togost prekladne konstrukcije.

Odpadel zaščitni opaž je zaznati na dveh mestih v večjem obsegu 5-10m, kjer je odpadel ali pa je popolnoma dislociran celotni opaž. Na nekaterih mestih so labilne posamezne deske opaža.

Vertikale žlebov so dislocirane in zmečkane, zato je potrebna zamenjava. Kolena, ki zagotavljajo odvodnjo iz zgornje površine betonskih opornikov so odpadla. Nujna je zamenjava le teh na način, da meteorna voda ne zastaja na površini betonskega opornika, kar povzroča zamakanje ležišč oz. naleganja lesene konstrukcije.

 

BETONSKI DEL

Zaradi dotrajanega, segregiranega betona prihaja do zamakanja preko zgornjih prečnikov, zato so vidni sledovi korozijskih produktov jeklene armature na spodnji strani. Na nekaterih mestih je vidna korodirana armatura zaradi premajhnega zaščitnega sloja. Stebri pilonov ter spodnja prečnika sta v relativno dobrem stanju.

 

DOTRAJAN LESENI PREČNIK

Na izpostavljenih zunanjih delih nekaterih lesenih prečnikov je zaznati sledove intenzivnega propadanja in zmanjšanja efektivnega prereza. Potrebna je bočna stabilizacija dotrajanih lesenih prečnikov.

Računsko upogibno in strižno nosilnost prečnika je nadomeščena z spodnjim jeklenim prečnikom dodanim v času zadnje obnove.

Zaradi tipa in dotrajanosti konstrukcije lahko pride do prerazporeditev nosilnosti in večjih obremenitev od računskih na mestih vpetja jeklenih prečnikov.

 

Za sanacijo je izdelana tehnična dokumentacije s popisi del. Občina si prizadeva pridobiti izvajalca (ali več izvajalcev) sanacijskih del, vendar do sedaj še nismo prejeli ponudbe. Trenutno čakamo še odziv štirih ponudnikov, katerim je bilo poslano povpraševanje.

 

Do sanacije ostaja most odprt le za pešce in kolesarje.«